Ví dụ về bán khống (Shorting)

Học cách kiếm lợi nhuận khi giá cổ phiếu giảm. Định nghĩa bán khống (short selling). Bán khống đề cập đến bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch ...

Ví dụ về bán khống (Shorting)