QUYỀN RIÊNG TƯ CHÍNH SÁCH

Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang Web

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của trang web này, các luật và quy định hiện hành và sự tuân thủ của chúng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào đã nêu, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu có trong trang này được bảo đảm bởi luật bản quyền và thương hiệu có liên quan.

2. Sử dụng giấy phép 

 1. Quyền được phép tải xuống tạm thời một bản sao của các tài liệu (dữ liệu hoặc lập trình) trên trang Master Traders chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi doanh nghiệp. Đây chỉ là giấy phép của giấy phép chứ không phải là trao đổi quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

  1. sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;

  2. sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ bài thuyết trình nào trước công chúng (kinh doanh hoặc phi kinh doanh);

  3. cố gắng dịch ngược hoặc xây dựng lại bất kỳ sản phẩm hoặc tài liệu nào có trên trang Master Traders;

  4. xóa bất kỳ bản quyền hoặc tài liệu hạn chế nào khác khỏi tài liệu; hoặc là

  5. chuyển tài liệu cho người khác hoặc thậm chí "nhân bản" tài liệu trên máy chủ khác.

 2. Do đó, giấy phép này có thể bị chấm dứt nếu bạn bỏ qua bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị Nhà giao dịch chính chấm dứt bất cứ khi nào xét thấy. Sau khi giấy phép chấm dứt hoặc khi giấy phép xem của bạn bị chấm dứt, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống thuộc quyền sở hữu của mình dù ở dạng điện tử hay bản in.

3. Từ chối trách nhiệm

Các tài liệu trên trang của Master Traders được đưa ra "nguyên trạng". Master Traders không đưa ra đảm bảo, thông báo hoặc đề xuất, và do đó từ bỏ và vô hiệu hóa mọi bảo đảm khác, bao gồm không có trở ngại, đảm bảo suy luận hoặc trạng thái của khả năng bán được, phù hợp với một lý do cụ thể, hoặc không xâm phạm tài sản được cấp phép hoặc vi phạm quyền khác. Hơn nữa, Master Traders không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến độ chính xác, kết quả có thể xảy ra, hoặc chất lượng ổn định của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của nó hoặc nhận dạng chung với các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ điểm đến nào kết nối với trang web này.

4. Ràng buộc

Trong bất kỳ trường hợp nào, Master Traders hoặc các nhà cung cấp phải chịu bất kỳ tổn hại nào (tính toán, không ràng buộc, tác hại do mất thông tin hoặc lợi ích, hoặc do can thiệp kinh doanh,) xuất hiện do việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trên trang web Internet của Master Traders , bất kể khả năng là Master Traders chính hoặc đại lý được Master Traders chính chấp thuận đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng gây hại đó. Vì một số quan điểm không cho phép ràng buộc đối với các đảm bảo được suy luận hoặc trở ngại về nghĩa vụ đối với các tác hại nghiêm trọng hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không tạo ra sự khác biệt đối với bạn.

5. Sửa đổi

Các tài liệu hiển thị trên trang của Diễn đàn Thương mại có thể bao gồm các lỗi đánh máy hoặc lỗi hình ảnh. Diễn đàn Thương mại không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của nó là chính xác, đã hoàn thiện hoặc hiện tại. Diễn đàn Thương mại có thể đưa ra các cải tiến đối với các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ khi nào mà không cần thông báo. Diễn đàn Thương mại, sau đó, một lần nữa, thực hiện bất kỳ cống hiến để cập nhật tài liệu.

6. Liên kết

Master Traders đã không kiểm tra phần lớn các trang web hoặc liên kết được kết nối với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được kết nối nào như vậy. Việc kết hợp bất kỳ kết nối nào không thể hiện được sự hỗ trợ của các Thương nhân chính của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được kết nối nào như vậy đều có rủi ro riêng của người dùng.

7. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng Trang web

Thương nhân chính có thể cập nhật các điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất cứ khi nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi hình thức hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

8. Luật điều chỉnh

Bất kỳ trường hợp nào xác định với trang web Thương nhân chính phải được quản lý bởi luật pháp của quốc gia của Quốc gia Thương nhân chính của Philippines mà không tuân theo các quy định của pháp luật.

Các Điều khoản và Điều kiện Chung áp dụng cho việc Sử dụng Trang Web.

Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Tương tự như vậy, chúng tôi đã xây dựng Chính sách này với mục tiêu cuối cùng là bạn sẽ thấy cách chúng tôi thu thập, sử dụng, truyền đạt và tiết lộ cũng như tận dụng dữ liệu cá nhân. Các bản thiết kế sau đây chính sách bảo mật của chúng tôi.

 • Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định các mục đích mà thông tin đang được thu thập.

 • Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng riêng từng dữ liệu với mục tiêu thỏa mãn những lý do do chúng tôi chỉ ra và cho các mục đích tốt khác, trừ khi chúng tôi được sự đồng ý của cá nhân liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

 • Chúng tôi sẽ chỉ giữ dữ liệu riêng lẻ có độ dài cần thiết để đáp ứng những lý do đó.

 • Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và hợp lý và, nếu phù hợp, với thông tin hoặc sự đồng ý của cá nhân liên quan.

 • Thông tin cá nhân phải quan trọng đối với lý do mà nó được sử dụng, và ở mức độ cần thiết cho những lý do đó, phải chính xác, hoàn thiện và cập nhật.

 • Chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng các lá chắn bảo mật chống lại bất hạnh hoặc trộm cắp, cũng như truy cập không được chấp thuận, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc thay đổi.

 • Chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào các chính sách và thủ tục của chúng tôi để quản lý dữ liệu cá nhân.

 

Chúng tôi tập trung vào việc lãnh đạo hoạt động kinh doanh của mình theo các tiêu chuẩn này với mục tiêu cuối cùng cụ thể là đảm bảo rằng quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân được bảo mật và duy trì.

 • Facebook
 • Google Play
 • YouTube

Cảnh báo:

Kết quả đầu tư trong quá khứ không ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai. Các khoản đầu tư hoặc thu nhập từ đó có thể giảm hoặc tăng. Đôi khi bạn không thể lấy lại số tiền mình đã bỏ ra. Mọi ý kiến, tin tức, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác trong thông báo của chúng tôi và trên trang web của chúng tôi, được trình bày dưới dạng bình luận chung về thị trường và không hàm nghĩa lời khuyên đầu tư, cũng không phải lời chào mời hoặc khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính nào khác.

© 2020 Master Traders Vietnam. Giữ bản quyền.